Tranh


Tác phẩm: Trái vàng
Tranh in độc bản

Lê Trọng Nghĩa

                   tranh docban

 
            (Tác phẩm được lưu giữ ở Trung tâm Mĩ thuật đương đại Hà Nội )

 

 

                                    

                                                                      Tác phẩm: Khát vọng hiến dâng
                                                                  LÊ TRỌNG NGHĨA